วิธีการใส่ Code Google analytic ในเว็บสำเร็จรูปของ google (Google Site)

สำหรับเว็บสำเร็จรูปของ Google หรือ Google site หากเราต้องการใส่โค้ด Google Analytic มีวิธีทำดังต่อไปนี้

Google Analytic มีไว้สำหรับ มอนิเตอร์ และวิเคราะห์เว็บไซด์ของคุณ ในที่นี่จะเกี่ยวกับ Google Site เท่านั้น

Google Site คือเว็บสำเร็จรูปของ Google

ิั้อันดับแรก ให้สมัคร กูเกิ้ล อนาไลติกก่อน

Creating a new account in Google Analytics

 1. If you have already signed up for Google Analytics or you have a Google Account (in other words, you use any other Google service, such as Google Sites), sign in to your account.new window If you do not have an account, go to the Google Analytics signup pagenew window click Sign up now, and follow the prompts to create a Google Analytics account.

 2. We recommend you create a new Analytics account for each of your sites. On the Overview, select Create new account... from the My Anayltics Accounts drop-down menu.

 3. On the New Account Signup page, enter the URL of your site:

  • If you've mapped your Google site to another web address, such as www.example.com, enter that address.

  • If you haven't mapped your site to another web address, you need to enter your full site address, such as sites.google.com/site/example.

 4. Also on the New Account Signup page, enter what you want to call this account in the Account Name box, then select your country and time zone. Then click "Continue."

 5. On the Accept User Agreement page, read the Google Analytics Terms of Service. If you agree with these, click the box next to Yes, I agree to the above terms and conditions then click "Create New Account."

 6. The next page contains a javascript code. You can ignore this code and click "Save and Finish."

ขั้นตอนที่สำคัญ คือการเชื่่อมต่อบัญชี กูเกิ้ลอนาไลติก กับ เว็บ กูเกิ้ลไซด์เข้าด้วยกัน
Linking your Google Analytics account and your Google Site
http://www.google.com/support/analytics/bin/answer.py?hl=en&answer=97459

 1. After you create your new Google Analytics account, you will be directed to you Google Analytics profile screen, where the name of your tracked site should appear, followed by a Google Analytics account number in the format, 'UA-XXXXXXXX-X.' Copy this code -- known as your Analytics Web Property ID -- and go to the site that you want to track with Google Analytics.

 2. On your site, click the More Actions drop-down menu and select Manage Site.

 3. Under the Site Settings section, click General.

 4. Click the box next to Enable Google Analytics for this site and then enter your Analytics Web Property ID in the associated box.

 5. Click "Save changes."

Comments