เคียวเซร่า Kyocera

วิธีการ Scan เข้าคอม
ไปที่เครื่องพรินเตอร์ FS-1128

1. push send
2. address book
3. the third icon name : fax
4. push GongPink
5. push start

การสแกนแบบทีเดียวได้สองหน้ัาเลย Duplex
Do the 1-5 and then

6. push function menu
7. choose no.18 for duplex then push start
8. finish

Thanks Kyocera