รายละเอียดการสมัครเรียนปริญญาโท ที่ธรรมศาสตร์

http://gradreg.bus.tu.ac.th/home/apply_bill.aspx?ApplicationID=4035


Admissions application (Detail)

รายละเอียดการสมัคร

ข้อแนะนำสำหรับการสมัครสอบ
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้สมัครจะต้องเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ เพื่อพิมพ์ใบชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบในขั้นตอนสุดท้าย
2. ผู้สมัครนำใบชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบที่พิมพ์ออกจากระบบตรวจสอบความถูกต้องและนำเงินไปชำระเงินยังธนาคารที่กำหนดไว้
3. กระบวนการสมัครถือว่าเสร็จสิ้นสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครทำการบันทึกข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง และชำระเงินเรียบร้อยภายในระยะเวลาที่เปิดรับสมัครแล้วเท่านั้น
 
     ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตรงตามประกาศการรับสมัครของแต่ละโครงการฯ โดยสามารถ Download คู่มือของแต่ละโครงการฯ ได้ที่ Download manual และต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการรับสมัครที่เป็นความจริง
     หากภายหลังการสมัครสอบพบว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติที่ไม่ตรงตามประกาศฯ และกรอกข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงหรือไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงหรือไม่ถูก ต้องตามเอกสารหลักฐานที่ประกอบการรับสมัคร สำนักงานบัณฑิตศึกษาจะถือว่าการสมัครนั้นเป็นโมฆะ

ผู้สมัครส่งหลักฐานการสมัคร มายังโครงการฯ ตามกำหนดเวลาดังรายละเอียดต่อไปนี้
โครงการ MBA (ยื่นเอกสารภายในวันที่ 10 ม.ค. 54) 
1. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS
2. ผลคะแนน SMART-II (ไม่ต้องยื่นผลสอบ SMART-II โดยโครงการฯ จะนำผลคะแนนที่ดีที่สุดของท่านจากศูนย์ทดสอบทักษะทางการจัดการโดยตรง)  

โครงการ XMBA (ยื่นเอกสารภายในวันที่ 10 ม.ค. 54)
1. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
2.
สำเนาใบรับรองผลการศึกษา พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ
3. หนังสือให้คำรับรอง (Confidential Recommendation) ปิดผนึก จำนวน 1 ฉบับ ทั้งนี้ผู้ให้การรับรองจะต้องเป็นผู้บริหาร หรือ หัวหน้างานในองค์กรที่ท่านทำงานอยู่ (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มจาก www.xmba.bus.tu.ac.th)
4. ใบรับรองประสบการณ์การทำงาน (เอกสารใน ข้อ 1 ถึง ข้อ 4 ยื่นในวันสอบกรณีศึกษาและสอบสัมภาษณ์)
5. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS (ผลสอบไม่เกิน 2 ปี)

การสอบคัดเลือก
1. โครงการจะติดต่อกับผู้สมัครที่ชำระเงินค่าสมัครสอบเรียบร้อยแล้วเพื่อเลือกวันสอบ กรณีศึกษาและสอบสัมภาษณ์และจัดส่งกรณีศึกษาให้ทาง E-mail 
          * วันสอบกรณีศึกษาและสอบสัมภาษณ์ (แจ้งให้ทราบภายหลัง) 
2. ผู้สมัครนำเสนอการวิเคราะห์กรณีศึกษาและสอบสัมภาษณ์ในวันสอบตามกำหนด

โครงการ HRM (ยื่นเอกสารภายในวันที่ 10 ม.ค. 54)
1. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS
2. ผลคะแนน SMART-II (ไม่ต้องยื่นผลสอบ SMART-II โดยโครงการฯ จะนำผลคะแนนที่ดีที่สุดของท่านจากศูนย์ทดสอบทักษะทางการจัดการโดยตรง)  

โครงการ MRE
(ยื่นเอกสารภายในวันที่ 10 ม.ค. 54)
1. ผลคะแนน SMART-II
2. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. Transcript (สำหรับผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์)   

โครงการ MAP
(ยื่นเอกสารภายในวันที่ 10 ม.ค. 54)
1. ผลคะแนน SMART-II
2. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS
3. สำเนา Transcript จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
6. รูปถ่าย 2 นิ้ว 3 รูป     
7. สำเนาหลักฐานการชำระเงิน

โครงการ MIS (ยื่นเอกสารภายในวันที่ 10 ม.ค. 54)
1. ผลคะแนน SMART-II
2. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS
3. สำเนา Transcript          

ทั้งนี้ขอให้ผู้สมัครส่งเอกสารประกอบการสมัครตามที่แต่ละโครงการฯ กำหนดไว้ กลับมายังโครงการที่ท่านสมัคร **ในกรณีที่สมัครมากกว่า 2 โครงการ ให้ส่งเอกสารประกอบการสมัคร มายังทั้ง 2 โครงการ**

ผู้สมัครต้องรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารประกอบการรับสมัครที่เป็นสำเนาทุกฉบับ พร้อมระบุโครงการที่ท่านสมัครสอบ และเลขที่ xx-xxxx

สำนัก งานบัณฑิตศึกษา คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครผ่านระบบ Online ที่ www.grad.bus.tu.ac.th
หากมีปัญหาในการสมัครผ่านระบบ Online ติดต่อ
สำนักงานบัณฑิตศึกษา ห้อง 122 ชั้น 1 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
E-mail : gradfca@tu.ac.th     โทร. 0-2613-2263, 0-2623-5718-9

กำหนด การชำระค่าธรรมเนียมในการสมัคร และค่าธรรมเนียมธนาคาร (ดังแสดงในใบชำระค่าธรรมเนียมสมัคร) โดยสามารถยื่นชำระค่าธรรมเนียมได้ 3 ช่องทาง ดังนี้
1. ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร
2. ชำระผ่าน Internet Banking
3. ชำระเงินค่าบริการผ่านเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ (ATM) โดย fax หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียม พร้อมเลขที่บัตรประชาชน และเลขที่ใบสมัคร มายังสำนักงานบัณฑิตศึกษา 0-2623-5719

ผู้สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมสมัครได้ที่ธนาคาร ดังต่อไปนี้
1. ธนาคารกรุงเทพ
2. ธนาคารกรุงไทย
3. ธนาคารกสิกรไทย
4. ธนาคารไทยพาณิชย์
5. ธนาคารทหารไทย

ค่าธรรมเนียมชำระ ณ ที่ทำการธนาคาร
ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย อัตราในเขตกรุงเทพฯ / ปริมณฑล 15 บาท ต่างจังหวัด 30 บาท
ธนาคารทหารไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกรุงไทย 15 บาท ทั่วประเทศ

หากผู้สมัครชำระเงินนอกเหนือจากวิธีการและช่วง เวลาที่งานบัณฑิตศึกษากำหนดเปิดรับสมัคร ถือว่าเป็นโมฆะ โดยผู้สมัครไม่สามารถขอรับคืนเงิน หรือ เลื่อนการสมัครสอบ หรือโอนเงินให้กับผู้สมัครรายอื่นได้ ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงินหลังจากที่ท่านชำระเงินแล้วประมาณ 7 วันทำการ โดยการ login และเลือก  ประวัติการสมัครสอบ

Comments