วิธีการคอนฟิกซ์ Wordpress ใน Database

1. Download first

http://th.wordpress.org/

2. upload file by filezila
http://filezilla-project.org/download.php

3. ต้อง upload เข้าในโฟลเดอร์ public html

- upload file from wordpress into folder public_html
- If you have many domains, you have to go in to folder public_html of each domain only.

Right Click to create directory

such as

gong
test
xxx

Direct Admin

-  Go to MySQL Management
-  click create new database
-  Edit kanthorn_gong
             kanthorn_gong
and then saveแล้วก็กลับไปที่ filezilla

4. แก้ไขไฟล์ wp-configsample
เอาคำว่า sample ออก

5. click ขวา view edit

      // ** MySQL settings - You can get this info from your web host ** //
/** The name of the database for WordPress */
define('DB_NAME', 'database_name_here');Example : kanthorn_ttouch

/** MySQL database username */
define('DB_USER', 'username_here'); Example : kanthorn_ttouch

/** MySQL database password */
define('DB_PASSWORD', 'password_here'); Example : 1234

/** MySQL hostname */
define('DB_HOST', 'localhost');

/** Database Charset to use in creating database tables. */
define('DB_CHARSET', 'utf8');

/** The Database Collate type. Don't change this if in doubt. */
define('DB_COLLATE', '');

define ('WPLANG', 'th');

แก้เป็นภาษาไทย เอาคำว่า th ออก ก็จะกลายเป็นภาษาอังกฤษ


http://203.170.192.153/~kanthorn/test/wp-admin/install.php

http://203.170.192.153/~kanthorn/a/wp-admin/install.php

http://203.170.192.153/~kanthorn/gong/wp-admin/install.php


6. ลงโปรแกรม edit plus

7. ถ้าเป็นอันแรกต้องลบไฟล์ index.html ออกให้เหลือแค่ index.php

8. ถ้าต้องการ wordpress ภาษาไทย ก็ลบคำว่า 'th' ออก

9. แก้ไข click ขวาในโฟลเดอร์ wp-content

File permission

- แก้ไขเป็น 777 หรือให้เป็น Full authorization สามารถทำให้แก้ไขได้ทั้งหมด

10. Download wordpress theme

www.themebase.com

11. plugin ที่จำเป็นสำหรับ wordpress
- All in one seo
- Google xml sitemapComments